روش آب بندی چاله آسانسور – آببندی و عایق کاری چاله آسانسور - روش اجرایی و مواد آب بندی چاله آسانسور

روش آب بندی چاله آسانسور – آببندی و عایق کاری چاله آسانسور  - روش اجرایی و مواد آب بندی چاله آسانسور

روش آب بندی چاله آسانسور روش های گوناگونی می باشند.

روش آب بندی چاله آسانسور باید با توجه به موقعیت و شرایط چاله آسانسور انتخاب شود.

در حال حاضر در کشورهای مختلف از روش های خاصی برای آب بندی  عایق کاری چاله آسانسور استفاده می شود.

شرکت های مختلفی نیز با استفاده از کارشناسان و متخصصین به این امر مشغول می باشند.

روش اجرایی و آب بندی چاه و چاله آسانسور  بستگی به موارد و شرایط مختلفی دارد ، از جمله این موارد می توان به میزان نشت آب ، سرعت نشت آب ، نوع سازه چاله آسانسور ، موقعیت قرار گیری چاله آسانسور ، ارتفاع و طبقات منفی چاله آسانسور از همکف ، شرایط جغرافیایی و محل استقرار چاه و چاله آسانسور و مسایل و شرایط دیگر اشاره نمود.

برای عایق کاری و آببندی چاله آسانسور از روش ها و مواد مختلفی استفاده می شود ،  در واقع آب بندی چاله آسانسور یکی از پیچیده ترین کارهای آب بندی به شمار می آید که با آب بندی استخر و روف گاردن و مخازن بتنی و سازه های دیگر ، تفاوت عمده ای دارد زیرا در سازه های ذکر شده فشار آب به صورت مثبت بوده ولی در چاله آسانسور، فشار آب ، فشار منفی می باشد و همین امر باعث پیچیده و دشوار کردن کار آب بندی ایزولاسیون و عایق کاری چاله آسانسور می شود.

روش آب بندی چاله آسانسور اگر به درستی انتخاب شود در هزینه و سرعت و زمان عملیات آب بندی چاله آسانسور تاثیر مثبتی میگذارد.

این مجموعه آماده ارائه خدمات آب بندی ایزولاسیون وعایق کاری به متقاضیان محترم می باشد. برخی از خدمات ما به شرح زیر می باشد :

آب بندی چاله آسانسور

آب بندی دیواره چاله آسانسور

آب بندی کف چاله آسانسور

آب بندی و ایزولاسیون سازه های بتنی

آب بندی طبقات منفی در پروژه های ساختمانی و عمرانی

آب بندی و ایزولاسیون نشت منفی

آببندی چاه و چاهک آسانسور

عایق کاری مخازن بتنی و سپتیک

عایق کاری و آب بندی دیوار بتنی

آببندی پشت بام

آببندی سازه های سیمانی

ایزولاسیون و آببندی نمای ساختمان

ایزولاسیون عایق کاری و آببندی روف گاردن و دیوار سبز

ایزولاسیون و آببندی آبنما ، حوض و سازه های آبی