آب بندی چاله آسانسور – روش عایق کاری و آب بندی چاله آسانسور - آببندی چاه آسانسور

در راه اندازی و نصب آسانسور نکات قابل توجهی وجود دارد که در مطالب دیگر سایت به آنها پرداخته شده است ، مسایلی همچون آببندی چاله آسانسور ، روش عایق کاری و آب بندی چاله آسانسور و به طور کلی نحوه آب بندی چاله آسانسور و موادی که در آن بکار می رود ، از جمله مسایل و سئوالات رایجی است که معمولا مشتریان و مراجعان به این مجموعه ، از کارشناسان می پرسند.

روش عایق کاری و آب بندی چاله آسانسور یک روش مشخص و یا روش معمول و یکنواختی نیست ، در عایق کاری و آب بندی چاله آسانسور بنا بر میزان نشت ، سرعت نشت آب ، نوع سازه چاله آسانسور ، موقعیت قرار گیری چاله آسانسور ، ارتفاع و طبقات منفی چاله آسانسور از همکف ، شرایط جغرافیایی و محل استقرار چاله آسانسور و مسایل و شرایط دیگر ممکن است از روش های مختلف و مواد مختلفی برای آب بندی و عایق کاری چاله آسانسور استفاده شود.

اما به طور کلی یک نحوه و روش مشخص برای آب بندی و عایق کاری تمامی چاله آسانسورها وجود دارد و آن هم این است که ابتدا باید کل آب موجود در چاله آسانسور خشک شود که برای این کار از پمپ های کف کش و پمپ های دیگر که آب را می کشند استفاده می شود و پس از باید سطح چاله آسانسور را با روش مناسب خشک نمود و مانع ورود آب از دیواره و کف چاله آسانسور به داخل چاله شد برای این کار از مواد مخصوص خشک کننده سطح بتن استفاده می شود ، در مرحله بعد با توجه به اینکه آب وارد چاله نشده سطح بتن و چاله آسانسور خشک است و زمان کافی برای استفاده از مواد آب بندی چاله آسانسور وجود دارد با توجه به همان شرایط بالا یعنی سرعت نشت آب یا میزان نشت آب و نیز محل نشت آب وشرایط قرار گیری چاله و موارد دیگر از مواد مقاوم کننده و یا تثبیت کننده استفاده می شود تا به طور کلی از ورود آب به داخل چاله آسانسور جلوگیری شود.

از روش های دیگری که در آب بندی چاله آسانسور مورد توجه قرار می گیرد ، آب بندی و عایق کاری چاله آسانسور در زمان بتن ریزی و قبل از آن است ، یعنی زمانی که چاله آسانسور در حال طراحی و ساخت است باید از موادی در بتن استفاده نمود که به آب بندی چاله آسانسور کمک نماید.

تراول یا کورس در آسانسور چیست ؟

کل مسیر کابین از بالا تا پایین را تراول یا کورس حرکت آسانسور  مینامند.

چاله آسانسور چیست ؟   در زیر کورس حرکت ،  گودالی  باید باشد که به آن پیت یا چاله آسانسور میگویند .

این مجموعه آماده مشاوره و خدمات آببندی و ایزولاسیون چاله آسانسور ساختمان و پروژه های شما می باشد.